Jesteś naszym 190121 miłym gościem
(w tym miesiącu 1965).

Ankieta satysfakcji pacjenta

   
Narodowy Fundusz Zdowia

 

Programy profilaktyki 40 PLUS

Informacje ogólne

Pacjentom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, pielęgniarki i położne środowiskowe/rodzinne. Położna środowiskowa/rodzinna obejmuje opieką noworodki i niemowlęta obu płci w wieku do 2 miesiąca życia oraz populację żeńską bez względu na wiek.
Ubezpieczony ma prawo wyboru lekarza POZ, pielęgniarki i położnej środowiskowej/rodzinnej spośród osób posiadających umowę z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Wybór następuje w drodze złożenia stosownej deklaracji (nie obowiązuje rejonizacja). Ubezpieczony ma prawo wyboru (zmiany) lekarza, pielęgniarki, położnej POZ nie częściej niż dwa razy w roku. Zmieniając lekarza, pielęgniarkę, położną POZ, należy pamiętać o przekazaniu swojej dokumentacji medycznej nowemu świadczeniodawcy. Poprzedni opiekun jest zobowiązany do wydania na wniosek ubezpieczonego kopii lub odpisów dokumentacji medycznej dotyczącej ubezpieczonego.

 

Opieka sprawowana przez lekarza POZ

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej zapewnia pacjentom dostęp do świadczeń zdrowotnych w miejscu udzielania świadczeń, codziennie w godzinach od 8.00-18.00, a po godzinie 18.00 w dni powszednie oraz w soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy, gwarantuje swoim pacjentom świadczenia w ramach lekarskiej ambulatoryjnej opieki całodobowej oraz w uzasadnionych przypadkach wizyty domowe w miejscu zamieszkania. W stanach nagłych, schorzeniach ostrych i nagłych zachorowaniach porada udzielana jest w dniu zgłoszenia, natomiast w schorzeniach przewlekłych świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym ze świadczeniodawcą. Świadczenia z zakresu dziennej i nocnej pomocy wyjazdowej udzielane są pacjentom w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej decyduje o diagnostyce, sposobach leczenia, kierowaniu pacjentów do poradni specjalistycznych, także o objęciu leczeniem szpitalnym. Do kompetencji lekarza POZ należy także wnioskowanie o leczenie uzdrowiskowe, niektóre przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Ponadto realizuje zadania z obszaru profilaktyki i promocji zdrowia, jest odpowiedzialny za wykonywanie szczepień ochronnych w tym także szczepień u dzieci i młodzieży szkolnej oraz przeprowadzanie profilaktycznych badań lekarskich (bilansów zdrowia).


Pacjenci, którzy złożyli pisemne deklaracje wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej mają prawo do:

 • badania i porady lekarskiej;
 • bezpłatnych badań diagnostycznych niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej (wg listy badań leżących w kompetencjach lekarza POZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 30 kwietnia 2003 roku);
 • transportu sanitarnego w przypadkach stwierdzonej podczas wizyty domowej konieczności przewiezienia pacjenta do szpitala, do poradni specjalistycznej lub na badanie diagnostyczne, a także w przypadku konieczności przewiezienia pacjenta na konsultację w poradni specjalistycznej tam i z powrotem, gdy u pacjentów występuje schorzenie zagrażające zdrowiu i życiu oraz dysfunkcje narządu ruchu uniemożliwiające korzystanie ze środków transportu publicznego;
 • skierowania w razie uzasadnionej potrzeby na konsultację specjalistyczną lub objęcie leczeniem szpitalnym - w tym przypadku lekarz POZ kierujący pacjenta zobowiązany jest dołączyć do skierowania komplet badań diagnostycznych wykonanych w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania;
 • skierowania na leczenie rehabilitacyjne i uzdrowiskowe w placówce działającej w oparciu o umowę z NFZ;
 • informacji o innych zakładach opieki zdrowotnej działających na podstawie umowy z NFZ;
 • orzeczeń i zaświadczeń lekarskich wydawanych na życzenie ubezpieczonego, związanych z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem uczniów w zorganizowanym wypoczynku, a także zaświadczeń wydawanych dla celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego;
 • profilaktycznych badań lekarskich w określonych grupach wiekowych;
 • obowiązkowych szczepień ochronnych.

 

Opieka sprawowana przez pielęgniarki i położne środowiskowe/rodzinne

Ubezpieczony ma prawo do świadczeń pielęgniarki środowiskowej/rodzinnej w godzinach pracy zakładu, od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 - 18.00 w pełnym zakresie, natomiast w pozostałym czasie w dni powszednie, soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy - w ramach nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki pielęgniarskiej - w zakresie zapewniającym kontynuację niezbędnych zabiegów wynikających z procesu leczenia i pielęgnacji nad przewlekle i obłożnie chorymi.

Położna środowiskowa/rodzinna realizuje świadczenia zdrowotne w środowisku podopiecznego z zakresu pielęgnacyjnej opieki położniczej, ginekologicznej oraz zapewnia ciągłość świadczeń profilaktycznych, pielęgnacyjnych i leczniczych, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 18.00.

W schorzeniach ostrych i nagłych porada winna nastąpić w dniu zgłoszenia, w schorzeniach przewlekłych w terminie uzgodnionym z ubezpieczonym.

Obszar działalności pielęgniarki i położnej środowiskowej/ rodzinnej, to m.in.:

 • rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych podopiecznych;
 • rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych;
 • planowanie i realizowanie opieki pielęgnacyjnej;
 • realizacja zleceń lekarskich;
 • udzielanie pielęgniarskich świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych samodzielnie;
 • edukacja zdrowotna, profilaktyka chorób i promocja zdrowia.
Zakład Opieki Zdrowotnej LEGE ARTIS
38-340 Biecz, ul. Przedmieście Dolne 167
Tel. /013/ 44-700-44